Vedtægter

Vedtægter for Sørbyområdets lokalråd.
CVR: 33562233

Sørbymagle og Kirkerup sogne, dækkende Sørbymagle skoledistrikt

1. Formål

Stk. 1. Det er lokalrådets formål at virke for områdes særlige interesser som bindeled mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgere. Endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.
Stk. 2. At varetage lokalsamfundets interesser, at fremme dets udvikling og at søge at få medindflydelse i anliggender der vedrører lokalsamfundet.

§ 2. Årsmøde

Stk.1 Lokalrådet vælges på et årsmøde, der afholdes hvert år i marts måned. Til dette møde indkaldes ved opslag i en husstandsomdelt avis senest 14 dage før. Evt. forslag eller vedtægtsændringer skal være fremsendt 8 dage før mødets afholdelse. Endvidere skal der foreligge en fast dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af to revisorer og en suppleant
 7. Evt.
   

Stk. 2. Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinært årsmøde, på skriftlig begæring fra mindst 20 borgere, senest en måned fra forslagets modtagelse.
Stk. 3. Beboere der ønsker valg, kan lade sig opstille før valget, men også lade sig opstille på årsmødet.
Stk. 4.
 Kandidaterne har pligt til kort at redegøre for deres synspunkter vedrørende deres eventuelle arbejde i lokalrådet.
Stk. 5. Alle fastboende i Sørbyområdet over 18 år har valgret på årsmødet.
Stk. 6. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer plus 2 suppleanter, bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for en 1-årig periode.
Stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på førstkommende møde.
Stk. 8. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

§ 3 Lokalrådets arbejde

Stk. 1. Det påhviler bestyrelsen at udarbejde en forretningsorden som beskriver arbejdsformen i lokalrådet.

Forretningsordenen skal som minimum beskrive

 1. Afholdelse af møder
 2. Fremsendelse af forslag til bestyrelsen
 3. Stemmeret til suppleanter
 4. Beslutningsprotokol
 5. Arbejdsform vdr. initiativer/projekter
 6. Inddragelse af medlemmer i arbejdet

§4 Orientering

Stk. 1. Lokalrådet er pligtig til, i den udstrækning det er muligt, at give borgerne løbende orientering om dets arbejde.

§5 Økonomi

Stk. 1. Lokalrådets udgifter søges dækket på frivillig basis samt tilskud fra kommunen.
Stk. 2. På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen lokalrådets regnskab.
Stk. 3.
 Regnskabsåret går fra 1/1-31/12.
Stk. 4. Formanden tegner foreningen over for myndigheder og samarbejdspartnere herunder bankforbindelser.
Stk. 5. Kun kasseren har fuldmagt til at fioretage økonomiske bevægelser på foreningens konto.
Stk. 6. Der anvendes ikke hævekort i foreningen, alle økonomiske afregninger sker via elektronisk overførelse.

§6 Medlemskab

Stk. 1. Som medlemmer er alle husstande og foreninger indenfor Sørbyområdet
Stk. 2. Medlemskab giver stemmeret ved generalforsamling.

§7 Kontingent

Stk. 1. Kontingent fastsættes på årsmødet (fastsat til 0 kroner.)

§8 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer skal foreligge til årsmøde i marts og vedtages med ¾ flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

§9 Ophør

Stk. 1. Ved årsmødet kan medlemmerne med ¾ flertal beslutte at opløse foreningen.
Stk. 2. Ved Lokalrådets ophør skal foreningens formue anvendes til almennyttige formål i lokalområdet.

Ændringer i vedtægterne:

På Årsmødet 2007 blev § 6 og 7 korrigeret.
På Årsmødet 2017 blev §5 stk. 4, 5 og 6 tilføjet.
På Årsmødet 2018 blev §6 stk. 1 korrigeret.