Sørbyområdets Lokalråd

Referat Årsmøde

19 marts 2018 kl. 18 i Sørbyhallen

37 borgere var fremmødt

Dagsorden:

 1. Velkomst og indlæg
  Formanden bød velkommen og fortsatte:
  Vi har i det foregende år afsluttet vores Lokaludviklingsplan (LUPPEN) som vi offentliggjorde på eventdagen d.12 november.
  Indeholdt i den var projekt " Borgerne bestemmer", en mulighed for borgerne at arbejde med ønsker og ider lokalt, stttet med 100.000 kr. som vi fordelte mellem de små landsbyer og Sørby.
  I efterret 2016 var der afstemning blandt de forslag der var kommet.
  Sørby                                          50.000,- + 5.000,-
  Vollerup                                       8.000,-
  Bøstrup                                       8.000,-
  Kirkerup + Fladholte                    8.000,- + 8.000,- + 5.000,-
  Rosted                                        8.000,-

  Derefter fortalte Jessie Nielsen fra projekt ” Borgerne bestemmer” om sidste årsarbejde i Kirkerup – Fladholte området.

  Lokalrådet bød på spisning inden det egentlige prsmde fortsatte.
   
 2. Valg af dirigent
  Bent Fischer blev valgt
   
 3. 3. Lokalrådet fortæller om arbejdet i 2017

  Formanden fortsatte:
  Vi arbejder med ”fælledskaber”. Et ”fælledskab” er et fællesskab af mennesker der sammen forvalter en fælled, det lyder meget fornemt, men en fælled er en fælles resurse, noget vi har sammen.
  Det kan være hallen vi sidder i her, samarbejdet mellem brugere, klubber der tilbyder sport og de ansatte.

  Det er Sct. Hans blet vi holder hvert r hvor vi sammen skaber en go´aften.

  Det er ”fælledskabet” i Vollerup omkring det telt de har kæbt, De er fælles om aætforvalte teltet.
  Det er ting de er fælles om og hvor fællesskabet forvalter ved at mennesker ser hinanden i øjnene og aftaler tingene indbyrdes
  Det er som Jessie fortalte om, det fællesskab af rigtige levende mennesker der sammen aftaler hvad der skal ske, hører hinandens ønsker og dørmme, hjælper hinanden med hvordan fælleden skal se ud.

  Formanden gav ordet videre til Thorben Pedersen, som fortalte om et andet ”Fælledsskab”; om projekt
  ”Ensomme ældre” som blev gennemført i et samarbejde med menighedsrådet. Op til 40 deltagere var samlet 4 gange med forskellige indslag og besøg. Temaet ”fortæl din historie” har givet materiale til en kommende lokal historiebog.

  Jørgen V. Nielsen orienterede om arbejdet med ”Lokalplan Hvilebjerg” og de ændringer som Lokalrådet fik gennemført. (se indlæg som bilag)

  Poul Jørgen Larsen orienterede om de gennemførte projekter i ”Sund Sørby” samt strukturen i lokalrådets kommende arbejde (se indælg som bilag)

  Vi ser med glæde den udvikling der er i vores område: Brugsen udvider, de to autoforhandlere udvider deres forretning. osv.
   
 4. Godkendelse af regnskab
  Det reviderede regnskab blev gennemgået af Orla Nielsen og godkendt. (se bilag)
   
 5. Indkomne forslag

  Bestyrelsen havde forslag til vedtgtsændring i 6 stk 1:
  ”Som medlemmer kan optages husstande og foreninger inden for Sørbyområdet”
  Det blev ændret til:
  ”Som medlemmer er alle husstande og foreninger inden for Sørbyområdet”
  Forslaget blev vedtaget (se nye vedtgter som bilag)

  Undersgelse af muligheder for hurtigt internet til yderområderne
  Flere borgere var mødt op med dette ønske. Det blev debatteret om det skulle være fibernet eller luftbåren forbindelse.

  En gruppe skal lave det forberedende arbejde med at
  1. Undersøge tekniske og økonomiske muligheder
  2. Indsamle interesse hos berørte husstande

  På mødet tilkendegav føgende ønske om at deltage:
  Mogens Nellemann, m.nellemann@mail.dk, 23344996 (indkalder til første møde)
  Orla Nielsen, orlaandreasnielsen@gmail.com, 40280408
  Rene Lynge, relynge@gmail.com , 61562163
  Brian Køhler, lindelyst@gmail.com , 60880864 (formanden ønsker at følge gruppen
  på sidelinjen)
  Efter mødet har nedenstende også ønsket at deltage
  Henrik Hansen, hih@ramboll.dk, 40370936
  Ditte Møller, dimo02ab@gmail.com.
   
 6. Faststtelse af kontingent iht. vedtgterne
  Bestyrelsens forslag at kontingentet fortsat skal være ”0” kr blev vedtaget
   
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  Brian Køhler (genvalgt)
  Poul Jørgen Larsen (genvalgt)
  Orla Nielsen (genvalgt)
  Jørgen Nielsen (genvalgt)
  Mogens Nellemann (genvalgt)
  Lizzi Noye (genvalgt)
  Thomas Søgaard (genvalgt)
  Per Würfel (genvalgt)
  Henrik Hansen (genvalgt)
  Nuvrende Suppleant
  Thorben C.H. Pedersen (genvalgt)
   
 8. Valg af revisorer og suppleant
  Bent Fischer (genvalgt)
  Benny Pedersen (genvalgt)

  Revisorsuppleant
  Flemming Hansen (genvalgt)
   
 9. 9. Evt.
  Jessie Nielsen gjorde opmærksom på at busforbindelser fra Sørbyomrdetsyderområder til Slagelse ikke korresponderer. Det bør Lokalrdet arbejde med at forbedre. ”Vil vi gerne tilflytning så skal bus forbindelser være i orden!”

  Brian Køhler oplyste at der er orienteringsmøde om bredbånd d. 7. Maj i Skelby forsamlingshus.

  Bestyrelsen vedtog efterfølgende at holde konstituerende møde d.16. april kl. 19.00
 10.  

  Dirigent:

  --------------------------------------------------------------------------
  Bent Fischer

  Referatet kan dovnloades her.!

 

Seneste opdatering:
20.05.2023

2016-10-03 16.57.45

SØRBYOMRÅDETS  LOKALRÅD

Home Sol